Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKROPOL INWESTYCJE sp. z o.o. (adres: ul. Niepodległości 11b, 62-030 Luboń, Polska), KRS: 0000254447, NIP: PL 7772903846, REGON: 300299863 oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, w szczególności spółki powołane do realizacji inwestycji deweloperskich (aktualna lista podmiotów Grupy Kapitałowej AKROPOL INWESTYCJE na stronie www.akropol-inwestycje.pl ).
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, w tym realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt pod adres e-mail: kontakt@akropol-inwestycje.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane:
  • przygotowania, zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji nabycia mieszkań i innych lokali, rozwiązywania problemów, wyjaśniania zagadnień i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
  • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego) – ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przesyłania materiałów informacyjnych w postaci katalogu mieszkań, informacji o postępach prac poczynionych podczas budowy;
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom, takim jak podmioty z Grupy Kapitałowej AKROPOL INWESTYCJE, bankom, pośrednikom finansowym, wykonawcom robót budowlanych, kancelariom notarialnym, administratorom i zarządcom nieruchomości, wspólnotom mieszkaniowym, innym podmiotom zapewniającym wykonawstwo lub obsługę inwestycji deweloperskich, dostawcom usług IT oraz oprogramowania, biurom rachunkowym, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym, pełnomocnikom, operatorom pocztowym i kurierom. Odbiorcy będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na zlecenie Administratora i zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie (na podstawie art. 28 ust. 3 RODO).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane, w szczególności może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową sprzedaży mieszkań lub innych lokali oraz odmową przygotowania, zawarcia i realizacji umowy.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż przez czas możliwości dochodzenia roszczeń związanych z przesłaną korespondencją.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie www.akropol-inwestycje.pl .